Đăng nhập

Truyền thông nâng cao năng lực cho cộng đồng dân cư tham gia bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới

Nhà xuất bản: NXB Thông Tin Và Truyền Thông
Tác giả: Nhiều tác giả
Ngày cập nhật: 22/04/2024
Đọc sách
1
Chia sẻ

Xây dựng nông thôn mới là chủ trương và chính sách lớn, lâu dài của Đảng và Nhà nước ta nhằm phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn và nông dân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Vì vậy, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu, quản lý, khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên là giải pháp vô cùng quan trọng trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Đó là nhiệm vụ khách quan, có tính chiến lược nhằm phát triển kinh tế và xã hội đi đôi với bảo vệ môi trường ở nông thôn và trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ngành nông - lâm - ngư - nghiệp.

Thực tế đã chỉ ra rằng, công tác truyền thông nâng cao nhận thức, thay đổi thái độ và xây dựng hành vi của người dân là giải pháp quan trọng hàng đầu trong chiến lược bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Chỉ khi nào người dân có sự hiểu biết thì họ mới tự nguyện, tự giác tham gia hiệu quả vào công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, các cơ quan quản lý, các cấp chính quyền, các đoàn thể nhân dân và các chức sắc tôn giáo đã tổ chức nhiều hoạt động truyền thông, tổ chức phong trào và xây dựng mô hình nhằm nâng cao năng lực cho cộng đồng dân cư tham gia bảo vệ môi trường.

Ngày 16/8/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1600/QĐ-TTg phê duyệt “Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020”; Ngày 02/9/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1722/QĐ-TTg phê duyệt “Chương trình Giảm nghèo thông tin bền vững giai đoạn 2016 - 2020”, trong đó, Bộ Thông tin và Truyền thông có nhiệm vụ truyền thông về giảm nghèo thông tin. Thực hiện nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ giao, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với các chuyên gia biên soạn và xuất bản cuốn sách “Truyền thông nâng cao năng lực cho cộng đồng dân cư tham gia bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới” nhằm góp phần nâng cao năng lực cho cộng đồng dân cư tham gia bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

Waka xin trân trọng giới thiệu Truyền thông nâng cao năng lực cho cộng đồng dân cư tham gia bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới!

Thông tin liên hệ

1900545482 nhánh 5

Tổng đài tư vấn miễn phí
(8:00 AM - 22:00 PM)

Ứng dụng di động

Quét mã QR để cài APP