Đăng nhập

Kiên trì bảo vệ Cương lĩnh, đường lối chính trị của Đảng trong tình hình hiện nay

Nhà xuất bản: Đang cập nhật
Tác giả: Nhiều tác giả
Ngày cập nhật: 20/07/2024
Đọc sách
Nghe sách
3
Chia sẻ

Cương lĩnh và đường lối đổi mới của Đảng được xây dựng trên cơ sở nhận thức đúng đắn, sâu sắc bản chất cách mạng, phương pháp luận khoa học của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Vì vậy, Cương lĩnh, đường lối đó đứng vững và được hiện thực hóa, có khả năng chống lại mọi sự xuyên tạc và chống phá của các thế lực thù địch cả về lý luận và thực tiễn.

Thông tin liên hệ

1900545482 nhánh 5

Tổng đài tư vấn miễn phí
(8:00 AM - 22:00 PM)

Ứng dụng di động

Quét mã QR để cài APP