Đăng nhập

Mùa xuân năm 1930, với việc hợp nhất ba tổ chức cộng sản, Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức ra đời. 93 năm qua là quãng đường dài với một đời người nhưng chỉ là một phần nhỏ trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đáp ứng yêu cầu khó khăn của thực tiễn lịch sử, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc. Nhìn lại chặng đường từ khi có Đảng, nhân dân ta đã đứng lên đập tan gông cùm xiềng xích của những thế lực ngoại bang, tiến đến giành độc lập, thống nhất non sông, đất nước. Có thể nói, sự có mặt của Đảng đã làm thay đổi vận mệnh của cả một dân tộc. Trong khói lửa chiến tranh, Đảng Cộng sản Việt Nam là ngôi sao sáng soi đường chỉ lối cho cách mạng Việt Nam giành những thắng lợi to lớn. Từ Cách mạng Tháng Tám thành công đến chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, cho đến ngày Chiến dịch Hồ Chí Minh giành thắng lợi, miền Nam được giải phóng, thống nhất Đất nước, Đảng ta đã thực sự khẳng định là tổ chức lãnh đạo, xây dựng khối thống nhất, đoàn kết dân tộc, vì nhân dân mà đấu tranh giành độc lập. Hòa bình lập lại, Đảng ta tiếp tục thực hiện sứ mệnh cao cả, đưa đất nước tiến lên xây dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, mở cửa, hội nhập, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tuy rằng trong quá trình quá độ gặp nhiều khó khăn, nhưng Đảng ta vẫn vượt quá để có được niềm tin tưởng tuyệt đối của nhân dân dành cho đường lối, chính sách của Đảng. Đến nay, đã hơn 35 năm thực hiện chủ trương đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, lập nên nhiều kỳ tích trên lãnh thổ dân tộc cũng như khẳng định vị thế của mình trên trường quốc tế. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị ấn phẩm đặc biệt Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh: 93 năm tự hào có Đảng. Ấn phẩm là tuyển tập các bài báo, bài nghiên cứu được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng. Mỗi bài viết là một mảnh ghép tạo nên bức tranh đầy đủ, toàn diện về quá trình lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt 93 năm qua.
93 Năm tự hào có Đảng Mùa xuân năm 1930, với việc hợp nhất ba tổ chức cộng sản, Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức ra đời. 93 năm qua là quãng đường dài với một đời người nhưng chỉ là một phần nhỏ trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đáp ứng yêu cầu khó khăn của thực tiễn lịch sử, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc. Nhìn lại chặng đường từ khi có Đảng, nhân dân ta đã đứng lên đập tan gông cùm xiềng xích của những thế lực ngoại bang, tiến đến giành độc lập, thống nhất non sông, đất nước. Có thể nói, sự có mặt của Đảng đã làm thay đổi vận mệnh của cả một dân tộc. Trong khói lửa chiến tranh, Đảng Cộng sản Việt Nam là ngôi sao sáng soi đường chỉ lối cho cách mạng Việt Nam giành những thắng lợi to lớn. Từ Cách mạng Tháng Tám thành công đến chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, cho đến ngày Chiến dịch Hồ Chí Minh giành thắng lợi, miền Nam được giải phóng, thống nhất Đất nước, Đảng ta đã thực sự khẳng định là tổ chức lãnh đạo, xây dựng khối thống nhất, đoàn kết dân tộc, vì nhân dân mà đấu tranh giành độc lập. Hòa bình lập lại, Đảng ta tiếp tục thực hiện sứ mệnh cao cả, đưa đất nước tiến lên xây dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, mở cửa, hội nhập, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tuy rằng trong quá trình quá độ gặp nhiều khó khăn, nhưng Đảng ta vẫn vượt quá để có được niềm tin tưởng tuyệt đối của nhân dân dành cho đường lối, chính sách của Đảng. Đến nay, đã hơn 35 năm thực hiện chủ trương đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, lập nên nhiều kỳ tích trên lãnh thổ dân tộc cũng như khẳng định vị thế của mình trên trường quốc tế. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị ấn phẩm đặc biệt Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh: 93 năm tự hào có Đảng. Ấn phẩm là tuyển tập các bài báo, bài nghiên cứu được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng. Mỗi bài viết là một mảnh ghép tạo nên bức tranh đầy đủ, toàn diện về quá trình lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt 93 năm qua.

1,1K lượt xem

Tuyển tập khác

Thông tin liên hệ

1900545482 nhánh 5

Tổng đài tư vấn miễn phí
(8:00 AM - 22:00 PM)

Ứng dụng di động

Quét mã QR để cài APP